reklama

MZK přijímač Octava

28.01.2007, zd, Komentáře (17)

HONDA podle slibu udělal volný překlad testu převzatý z časopisu MFI 2/2007

PCM like - MZK přijímač Octava

Předtím než se budeme věnovat "hardwaru" přijímače podíváme se blíže na některé zvláštnosti softwarového provedení a pokusíme se stručně analyzovat co znamenají anglické zkratky.

Digital Signal Processing (DSP)

Software vysokovýkonného PIC Procesoru který přebírá celý management přijímače zpracovává digitálně NF signály. Inteligentní software se stará nejen o generování impulsů ale i o kontrolní přezkušování různých režimů. Procesor kontroluje příchozí signály, utlumí falešné, poškozené nebo nereálné cykly impulsů. Serva pracují jen s ověřenými a správně vyhodnocenými informacemi. V případě jasně rozpoznaného rušení jsou použity poslední zaznamenané korektní impulsy a jsou odeslány jako povel pro serva. Díky této metodě lze úspěšně přemostit krátkodobé výpadky a rušení. Tento parametr působí především jako zvýšení dosahu. Na hranici dosahu jsou deformace signálu častější než v blízkosti vysílače. Tato rušení jsou utlumena, serva nedělají žádné zmatené pohyby, ale reagují "líně" na povely vysílačových kniplů. Když nepřijdou vůbec žádné rozumné informace přechází přijímač po cca 2 sekundách do Hold event. Fail Safe režimu. Díky těmto vlastnostem je jasné, že tento nový typ přijímačů pracuje podobně jako PCM přijímače. Ale kromě toho má ještě jiné, velmi zajímavé vlastnosti.

Transmitter Signal Recognition (TSR)

Za touto technikou kterou přinesly přijímače MZK se skrývá ještě následující: Každý vysílač má své specifické vlastnosti. Při propagaci se hovoří o typické signatuře (rukopisu) vysílače. Přijímač s tímto vybavením analyzuje ihned po zapnutí během cca 2sec. dlouhé učební fáze "svůj" vysílač a uloží si jeho specifické vlastnosti - něco jako otisk prstu tohoto vysílače. Poté bude akceptovat pouze signály tohoto vysílače. Co se za tím skrývá, bude rychle objasněno a je to vlastně docela logické. MZK přijímače pracují v Pulzně Přerušovanou Modulací PPM. Víme, že se jedná o přenos řetězu impulsů proměnné délky. Impulsy prakticky odpovídají servoimpulsům, Informace vězí v šířce jednotlivých obdélníků. Impulsový telegram osmikanálového vysílače obsahuje nejprve jedenkrát osm takových impulsů. Druhý impulsový telegram je od prvního oddělen delší pauzou. Již podle tohoto výčtu je jasné že tady najdeme dost rozpoznávacích rozdílů. Úplně jednoduché je to při počítání kanálů; Pokud si přijímač MZK uložil do paměti 8mi kanálový vysílač nebude např. akceptovat impulsy 6 nebo 12ti kanálového vysílače protože dostal informací buď příliš málo nebo naopak příliš mnoho. Velmi charakteristická je i přestávka mezi dvěma impulsovými pakety, ale i přestávky mezi jednotlivými impulsy v jednotlivých paketech jsou typickým "rukopisem" pro jeden každý konkrétní vysílač. Díky toleranci a věku použitých součástek je rukopis čitelný i u vysílačů stejného typu a výrobce !!

Tyto rozdíly jsou díky softwaru takovým způsobem využity, že přijímač reaguje pouze na rukopis vysílače který si načetl a uložil při zapnutí.To ovšem neznamená, že by na stejném kanále mohlo být bezproblémově používáno více modelů; i tyto nové technologie mají své hranice. Ale šance, že při zapnutí jiného vysílače na stejném kmitočtu dostaneme model bez poškození na zem je podstatně větší. U přijímačů se známým PCM systémem je rozeznávání chybových paketů prováděno pomocí matematických operací s pomocí kontrolních součtů, které vysílá vysílač jako pomocný balík kontrolních informací. Tato možnost není PPM přijímačům dána, ale díky vysoké inteligenci přijímačů Octava je srovnání s PCM přijímači možné. Pro hovoří především to, že přijímač při dlouhodobém výpadku signálu je schopen přejít do režimu Fail-Safe

Přijímač OCTAVA

Přijímač je osazen v plastovém dvojdílném výlisku spojeném hliníkovou lepicí pásku s potiskem. Hlavní třípinová sběrnice umožňuje připojení univerzálních servo konektorů a je chráněna výliskem celého přijímače. Krystal je v otvoru přesně ukotven, takže ani vibracemi nemůže jednoduše vypadnout, nebo se samovolně uvolnit. Anténa je na opačné straně než pinová sběrnice a je zajištěna proti snadnému ulomení a vytržení. Co mne trochu znepokojuje je relativně značná tuhost až neohebnost vodiče použitého na anténu. Když krabičku otevřeme, uvidíme plošný spoj až na vyjimky osázený SMD součástkami. Filtry osazené na horní části desky umožňují provoz na A i B pásmu v kmitočtu 35MHz. Regulační stupně umístěné na vstupním dílu se starají o to aby velmi silné signály které se vyskytují v bezprostřední blízkosti vysílače (nebo několika vysílačů) přijímač nemohly zahltit, ale při větší vzdálenosti nebránily zužitkování slábnoucího signálu. Šestipólový ZF filtr se stará o vynikající odstup sousedních kanálů.

Při distribuci jsou verze přijímačů naprogramované tak, že impulsy kanálu 5 jsou přiřazeny výstupu č.5. Také Fail-Safe je neaktivní. S pomocí přiložených dvou kusů zkratovacích propojek lze provést přeprogramování. Postup je přesně popsán v přiloženém návodu a krom toho k tomu potřebujeme jedno servo které připojíme na výstup č. 1. Obě zkratovací propojky propojíme s různými místy pinové sběrnice podle požadované funkce. S propojkou č.1.(vloženou ve vypnutém stavu) na kanálu 2 řídíme programování - zapnout/vypnout. Pokud chceme programovat Fail-Safe, musíme dát druhou propojku na výstup č.6. Pokud potom přijímač zapneme, tak si nastaví hodnoty momentálně dodané vysílačem jako Fail-Safe. Úspěšné naprogramování je potvrzeno krátkým výkyvem serva. Pokud chceme Fail-Safe deaktivovat použijeme tentýž postup, avšak zkratovací propojku umístíme do výstupu č.5. Při poruše se nejprve aktivuje nastavení HOLD. V této fázi setrvávají serva v pozici posledního korektního signálu. Jakmile přijde další paket korektních informací přijímač pokračuje dál ve své činnosti. Pokud do cca 2 vteřin nepřijde korektní paket informací, přijímač se přepne do Fail Safe módu. Dodatečně lze zadat, jestli se na výstupu č.5 budou zobrazovat informace z kanálu č.5. nebo č.9. Tato funkce je užitečná v případě že na vysílači ke kanálu č. 5 nemáme přiřazený žádný ovladač protože informace pro druhé servo křidélek nepoužíváme, nebo jsou přenášeny jinak. Pokud používáme jen jedno servo křidélek taktéž nám tento výstup zůstává neobsazen. Díky možnosti tento kanál přeprogramovat, pořád máme 8mi kanálový přijímač. Přeprogramování se dělá stejným způsobem jako Fail-Safe; k aktivování této funkce musí být druhá propojka zasunuta na výstup č. 4. Pokud kanál 5 chceme opět přiřadit výstupu č. 5.dáme druhou propojku na výstup č. 3.

Přijímač MZK je kompatibilní se všemi druhy vysílačů s modulací PPM. Přitom si ale zachovává technické vlastnosti PCM přijímače, což v provozu musíme mít na zřeteli, protože stejně jako u PCM zůstávají vadné pakety bez povšimnutí. Protože nevzniká žádný viditelný problém s rušením, je třeba bedlivě sledovat zpomalené, tuhé pohyby serv a ihned učinit vhodná opatření když se něco takového vyskytne. Při laboratorních testech tohoto přijímače se ukázaly jen pozitivní výsledky. Zkoušením bylo zjištěno, že Octava vykazuje větší dosah než běžný PPM přijímač srovnatelné třídy. Také potlačení rušivých impulsů sousedících vysílačů je znamenité. Zdá se že tento princip funguje - rukopisy ostatních vysílačů jsou jednoduše ignorovány. Napájení zabezpečuje integrovaný stabilizátor napětí osazený na desce plošných spojů. Až při poklesu napájecího napětí na cca 3,5V začaly na osciloskopu servoimpulsy vykazovat chyby. Při praktickém přezkoušení přijímač přesvědčil na celé čáře. Chová se jako PCM přijímač. Rozdíl v dosahu oproti běžnému PPM přijímači je měřitelný i klasickým testem se zataženou anténou. Dále byl k testu použit klasický elektromodel u kterého docházelo k problémům s rušením které bylo zřetelně dokázáno. Jak jsem již řekl, nemůžeme mluvit o pouhém zvýšení dosahu: díky funkci TSR jsou poškozené pakety impulsů zamítnuty a díky digitálnímu nahrazení chybějících paketů jsou rušivé signály pozorovatelné až v podstatně větší vzdálenosti, kde je signál slabší. Také odolnost proti rušení je díky digitálnímu zpracování dat extrémně dobrá. V elektromodelu s rušícím elektromotorem jsou omezení jím způsobená zřetelně minimalizována. Model který byl schopen bezpečného nasazení jen s PCM přijímačem, mohl létat s přijímačem Octava stejně tak bezpečně a jistě.

Se stoupajícím zájmem se čekalo na objasnění otázky jak se přijímač zachová při vysílači zapnutém na stejném kanále. Z důvodu bezpečnosti, ale také obav o poškození modelů byly testy provedeny pouze na zemi s odpojenými motory. K testu byl použit 40kový Trenér ovládaný Futabou FF9 na kanále 71 se zataženou anténou. Jako "kalibrační" vysílač byl použit na stejném kanále taktéž se zataženou anténou vysílač MC 16 od firmy Graupner. Pokud rušicí vysílač byl od modelu dál než domovský vysílač bylo řízení s FF9 skutečně možné. Také obráceně když MC16 sloužil jako hlavní a FF9 jako rušicí vysílač, řízení fungovalo. Celý proces fungoval do doby než se oba vysílače dostaly na stejnou vzdálenost od modelu. Jakmile se dostaly do stejné vzdálenosti, začalo docházet k zákmitům serv. Pokud jsme potlačili odstup rušicího vysílače ještě víc, až se stal dominantním aktivoval se Fail-Safe. Jasné ale je, že se v žádném běžném provozu nedostane přijímač do tak drastické konfrontace jakou jsme mu připravili my. Pokud výkon rušicího vysílače zřetelně není vyšší než výkon vlastního vysílače je přijímač stále schopen vyhodnocovat korektní řídící signály. Při velmi silném rušení na stejném kanále jiným vysílačem se aktivuje Hold event. Fail-safe.
Ale teď ještě jednou docela jasně: S letícím modelem nebyl tento pokus proveden a tento veskrze pozitivní test za žádných okolností nikoho neopravňuje, aby s modelem létal bez kontroly jestli nemůže někoho jiného ohrozit, nebo že nemůže být ohrožen on. Ale je dobré vědět že v případě výše zmíněných rizik je tu poměrně velký bezpečnostní potenciál na zvládnutí nastavší krize.

Shrnutí

8mi kanálový přijímač OCTAVA nabízí v podstatě ten samý bezpečnostní potenciál jako běžný PCM přijímač s jednou velikou výhodou: že může být ovládán jakýmkoli PPM vysílačem. Nabídka přijímačů firmy MZK nabízí pilotům vlastnícím jednoduché FM zařízení nebývalý pokrok a možnosti. Pokud vlastní model u kterého dochází nebo se předpokládá výskyt rušivých zdrojů, zkuste to třeba s přijímačem MZK. Při ceně 59€ za 8mi kanálový přijímač nemůžete vzhledem k výše popsaným výkonům prohloupit.

Technická data

Kmitočtové pásmo:   35MHz (A+B pásmo) nebo 40MHz
Typ příjímače:             FM Superhet Modulace PPM
Odstup mezi kanály : 10kHz
Mezifrekvence:            455kHz
Provozní napětí:          3,6-6V (3-5 NiCd/NiMh článků)
Odběr proudu:            ca 5mA při 5V
Servovýstup:               8 serv
Rozsah teplot:            -10 až +40°C
Rozměry:                     cca. 42x25x14mm
Váha:                           13g
Dodavatel:                  Modellbau Lindinger
Cena:                          59 €

 

Doslov překladatele:

Po diskuzi na DF MH ohledně tohoto typu přijímačů, kdy nikdo z celého fóra neodpověděl jednomu z tazatelů, jsem to nevydržel, a slíbil překlad testu z Německého časopisu MFI. Tímto překladem jsem se snažil napomoci k informacím vedoucím jak to vlastně je s tím eMZetKáčkem . Nekladu si za cíl odborné překlady, a pokud není ten překlad úplně přesný, tak žádám ctěné čtenáře o shovívavost.

Volně přeložil a napsal Karel "Honda" Prokop

© 2010 Ludvík Novotný